Svenska språket

Svenska Akademiens syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet"

Svenska Akademien ger ut flera verk över det svenska språket

Från och med 22 september 2017 kan du söka i SAOL 14, Svensk ordbok och SAOB på svenska.se

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är resultatet av ett pågående projekt rörande det svenska ordförrådet och dess utveckling sedan Gustav Vasas tid. Hittills har 36 band och två häften av band 37 publicerats omfattande bokstäverna A-VE-. Det första häftet utkom 1893. En nätversion av SAOB är gratis tillgänglig på adressen: www.saob.se

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) utkom med sin första upplaga 1874. Den nu aktuella är den fjortonde, publicerad 2015. Den innehåller 126 000 nusvenska ord med uppgifter om stavning, uttal, böjning, stil och bruklighet samt i många fall betydelse.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) är en ingående beskrivning av modern svenska med tyngdpunkten på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter. Ordboken är utformad som ett hjälpmedel för att förstå orden i en text, för att skriva en löpande text och för att få upplysning om ordens härkomst. Ordboken innehåller ca 65 000 uppslagsord med 70 000 huvudbetydelser och ytterligare 27 000 betydelsenyanser jämte 5 000 idiom. Dessa över 100 000 betydelsebeskrivningar illustreras med rikliga exempel. Omfånget är mer än 3750 sidor fördelade på två band i en box.

Svenska Akademiens grammatik (SAG). Detta är den svenska standardgrammatiken, avsedd för universitetsstuderande, forskare, lärare, professionella språkbrukare och en språkintresserad allmänhet. Här ges en utförlig beskrivning av svenska språket i tal och skrift med tonvikt på de gemensamma dragen och med hjälp av en huvudsakligen traditionell begreppsapparat och terminologi. Svenska Akademiens grammatik omfattar fyra volymer: 1 Inledning, bibliografi, register; 2 Ord; 3 Fraser; 4 Satser och meningar.

Svenska Akademiens språklära (SAS) är en kortfattad grammatisk grundbok avsedd för en betydligt större läsekrets än den stora grammatiken. Boken förutsätter inte några djupare grammatiska förkunskaper hos sina läsare, däremot intresse för språkliga frågor och nyfikenhet på språket. Svenska Akademiens språklära är huvudsakligen deskriptiv, dvs. den beskriver språket som det är och inte som det borde vara. Men där det finns alternativa uttryckssätt upplyser den också om vad som är mest förenligt med de normer som gäller i vårdat språkbruk.